Privacy policy and cookies

Privacy policy

INFORMACJE OGÓLNE
 1. Administrator prowadzi serwis internetowy poświęcony inwestycji mieszkaniowej na rynku pierwotnym „WILANÓW TULIP” realizowanej w Warszawie przy ul. Sytej pod adresem www.wilanowtulip.pl, zwany dalej w skrócie „Serwisem”. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu Administratora.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej w skrócie „RODO”) jest: Wilanów Tulip sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 81 a /7.10, 02-001 Warszawa.
 3. Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji praw osób, których dotyczą dane osobowe mogą Państwo kontaktować się bezpośrednio z Administratorem, na adres e-mail: rodo@wilanowtulip.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.
 4. DANE OSOBOWE I CELE PRZETWARZANIA
 5. Danymi osobowymi w myśl niniejszej Polityki Prywatności są wszystkie informacje o Państwu jako osobach fizycznych zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia za pomocą którego korzystają Państwo z Serwisu, dane o lokalizacji urządzenia, informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz informacje podane przez Państwa w przeznaczonych do tego częściach Serwisu (formularzach). Poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki Internetowej i połączenia sieciowego to Państwo decydują jakie dane osobowe będą przekazane Administratorowi.
 6. Korzystając z Serwisu udzielają Państwo Administratorowi zgody przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z Serwisu.
 7. Przekazując w przeznaczonych do tego częściach Serwisu (formularzach) odpowiednie dane osobowe wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu nawiązania kontaktu i :
 8. - otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i / lub
  - opracowania i przedstawienia oferty ogólnej i/lub oferty dedykowanej dotyczącej transakcji nieruchomościowych związanych z inwestycją „Wilanów Tulip” w Warszawie przy ul. Sytej i/lub
  - działań promocyjnych i marketingowych realizowanych za pośrednictwem sieci Internet dotyczących inwestycji mieszkaniowej „Wilanów Tulip” jak również innych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez i/lub
  - prowadzenia działań reklamowych, marketingowych i przedstawiania informacji handlowych za pośrednictwem urządzeń końcowych (telefon, email).
 9. Podanie przez Państwa numeru telefonu oznacza zgodę na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia informacji handlowych i prowadzenia w stosunku do Państwa marketingu produktów i usług Administratora.
 10. Podanie danych osobowych w przeznaczonych do tego częściach Serwisu (formularzach) jest dobrowolne, ale jest również warunkiem koniecznym do realizacji choćby jednego celów wskazanych w punkcie 6 powyżej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania, niemożność przedstawienia oferty ogólnej lub oferty dedykowanej oraz niemożność przesyłania Państwu informacji handlowych, reklamowych i podejmowania działań marketingowych.
 11. Podanie przez Państwa w formularzu dodatkowe będzie traktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych, do celów wskazanych przy udzielaniu przez Państwa zgody. Jeżeli jednak Administrator uzna podane dane za zbędne do wskazanych celów przetwarzania, mogą one zostać w każdym czasie usunięte.
 12. Administrator zastrzega sobie prawo do zgłoszenia zapytania Państwa podczas obsługi zapytania / zamówienia drogą telefoniczną i/lub mailową o dalsze zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego i wykorzystania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych. Bez zgód Użytkownika jego dane nie będę w tych celach przetwarzane.
 13. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 14. Na podstawie niniejszej Polityki Prywatności gromadzone przez Administratora Państwa dane osobowe obejmują część lub wszystkie z wymienionych niżej danych:
 15. - dane identyfikujące: imię / nazwisko,
  - dane kontaktowe: adres e-mail / numer telefonu,
 16. akres przetwarzania danych, o których mowa powyżej obejmuje także wykonywanie kopii zapasowych.
 17. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, a w szczególności dostosowania Serwisu do Państwa preferencji jako użytkowników oraz optymalizacji korzystania z Serwisu. Pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Państwa urządzenia (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić Serwis.
 18. Administrator wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, Google Optimize, Facebook Pixel.
 19. Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 20. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
 21. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 22. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo w naszej Polityce Cookies.
 23. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
 24. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę Państwa przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 25. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 26. Za wyjątkiem plików cookies, o których mowa w Polityce cookies, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 27. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 28. Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych w celach: - analitycznych i statystycznych, polegający na prowadzeniu analiz Państwa aktywności, a także preferencji w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora jakim jest poprawa jakości Serwisu i stosowanych w nim funkcjonalności jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  - bezpośredniego marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celu realizacji uzasadnionego interesu Administratora jakim jest promocja własnych usług i produktów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 29. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub przedstawienia oferty będą one przetwarzane przez czas potrzebny do udzielenia Państwu odpowiedzi, rozmów prowadzonych w związku ze złożoną ofertą lub do czasu otrzymania cofnięcia zgody lub otrzymania sprzeciwu co do takiego celu przetwarzania lub ustalenia, że dane te się zdezaktualizowały;
 30. w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu działań promocyjnych i marketingowych będą one przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu co do takiego celu przetwarzania lub ustalenia, że dane te się zdezaktualizowały;
 31. ODBIORCY DANYCH
 32. W związku z funkcjonowaniem Serwisu i prowadzonymi operacjami przetwarzania przekazanych przez Państwa danych osobowych mogą one być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, obsługę Serwisu, świadczącym usługi prawne i konsultingowe.
 33. W przypadku uzyskania Państwa zgody dane osobowe mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 34. W związku z wykorzystywanymi środkami technicznymi Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony Państwa danych osobowych (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO;
 35. Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 36. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
 37. Zgodnie z RODO przysługują Państwu konkretne uprawnienia w związku z procesem przetwarznia Państwa danych osobowych
 38. - prawo do żądania usunięcia z rejestru swoich danych osobowych, w szczególności w sytuacji kiedy cofną Państwo zgodę na ich przetwarzanie i nie ma innej podstawy ich przetwarzania,
  - prawo uzyskania informacji jakie jej dane są przetwarzane, a jeżeli tak to w jakim celu, jakie kategorie, dla jakich odbiorców, przez jaki okres,
  - prawo uzyskania kopii tych danych, które przetwarza administrator, przy czym Administrator może pobrać od Państwa opłatę za kopię danych, wynikającą z kosztów administracyjnych przygotowania i wysyłki takiej kopii;
  - prawo do poprawiania przetwarzanych danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia;
  - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  - prawo sprzeciwu co do dalszego przetwarzania
  - prawo domagania się przekazania danych do innego administratora poprzez uzyskanie w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi lub zgłoszenie żądania, aby administrator przesłał te dane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe,
  - prawo do wniesienia skargo do odragnu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl), w przypadku powzięcia przekonania, że Administrator Państwa dane niezgodnie z prawem.
 39. Administrator wykonuje Państwa żądania niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, ewentualnie 2 miesięcy jeżeli zgłoszone żądnie ma charakter nad wyraz skomplikowany. Z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
 40. ZASADY ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
 41. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Polityka cookies

 1. Spółka Wilanów Tulip sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 81 a /7.10, 02-001 Warszawa, będąca administratorem serwisu internetowego www.wilanowtulip.pl, dalej w skrócie „Serwis”, korzysta z plików cookies zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 22 marca 2013 r. Prawo telekomunikacyjne, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy dokument jest częścią Polityki Prywatności, w którym to dokumencie wyjaśniono, jakie informacje o Państwu są gromadzone, w jaki sposób są one zbierane i wykorzystywane, jak są przechowywane i chronione. W Polityce Prywatności znajdą Państwo również informacje, o przysługujących Państwu prawach w związku z prowadzonym przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu (poprzez przeglądarkę internetową) i przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.
 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies):
 5. - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  - „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  - „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 6. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies i/lub uzyskującym do nich dostęp jest:
 7. - właściciel Serwisu: Wilanów Tulip sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 81 a /7.10, 02-001 Warszawa,
  - wskazane w punkcie 7 poniżej podmioty trzecie (partnerzy operatora Serwisu).
 8. Cookies używane są do celu: spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch użytkowników w ramach korzystania z Serwisu. Informacje o tym jak Państwo korzystają z Serwisu, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Państwa lub uzyskanymi podczas korzystania przez Państwa z ich usług. Nasz Serwis wykorzystuje lub może wykorzystywać cookies w następujących narzędziach partnerów:
 9. - Google Analytics i Google Optimize (administrator cookies: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 Stany Zjednoczone),
  - Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin, Irlandia),
  - Instagram, Facebook i Faceboox Piksel (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia).
 10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu końcowym. Jako użytkownicy Serwisu mogą Państwo w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu jako użytkowników Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej przedstawione są linki do opisanych przez producentów przeglądarek sposobów blokowania plików cookies:
 11. - w przeglądarce Chrome
  - w przeglądarce Firefox
  - w przeglądarce Internet Explorer
  - w przeglądarce Opera
  - w przeglądarce Safari
 12. Serwis można również przeglądać bez zapisywania informacji w plikach cookies przy użyciu specjalnych trybów dostępnych w przeglądarkach internetowych (tryb incognito, okno prywatne, itp.).
 13. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 14. W celu:
 15. - rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Google (AdWords i inne) w oparciu wykorzystanie Serwisu, mogą Państwo dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą narzędzia dostępnego na stronie https://adssettings.google.pl/authenticated i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej,
  - rezygnacji z wyświetlania personalizowanych reklam Facebook w oparciu wykorzystanie Serwisu, mogą Państwo dokonać odpowiednich zmian w ustawieniach reklam z pomocą instrukcji wskazanych na stronie https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ i wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej,
  - zablokowania zbierania danych przez narzędzia analityczne Google (Analytics, Optimize i inne) oraz Facebook i Instagram, mogą Państwo w ustawieniach swojej przeglądarki wyłączyć akceptację ciasteczek i danych witryn zewnętrznych podmiotów, wyczyścić pliki cookies w przeglądarce internetowej, skorzystać z dodatków blokujących narzędzia (np. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl) lub korzystać z Serwisu w przeglądarce w trybie bez zapisywania informacji w plikach cookies.
 16. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej lub na stronie internetowej: http://wszystkoociasteczkach.pl.
 17. W razie pytań lub problemów z obsługą plików cookies prosimy o kontakt z operatorem serwisu pod adresem: biuro@wilanowtulip.pl.

Informacja o cookies

We kindly inform you that cookies are used to operate this site. Cookies are small text files sent by our service to your device. Informacje zapisane za pomocą plików cookies wykorzystywane są przez nas, aby dostosować serwis do Państwa indywidualnych preferencji oraz w celach technicznych, reklamowych i statystycznych. Stosowanie plików cookies może zostać przez Państwa zablokowane poprzez odpowiednią modyfikację ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Więcej informacji o plikach cookies znajdą Państwo w naszej Polityce cookies, która jest częścią naszej Privacy policy.
You can go to using the Website by selecting the "Accept cookies" button below or using the "Cookie settings" option, where you will be redirected to the Cookies Policy, where you can find instructions on how to disable the cookies mechanism. Closing the window with a cross visible in the upper right corner will be tantamount to accepting the use of cookies.
You can change your decision with regard to cookies at any time by changing your browser settings. More information about the privacy and personal data protection settings of our Users can be found in our Polityce prywatności.

I accept cookies Cookies settings